atbalsts.jpg

Atbalsta komanda

1. Nodrošina sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem, skolotājiem. 

2. Sekmē dažādu izglītojamo iekļaušanu izglītības procesā, palīdz veidot izglītības iestādē iekļaujošu vidi. 

3. Veicina skolotāju profesionālo pilnveidi, izglītības iestādes darbinieku un vecāku informētību par iekļaujošās izglītības jautājumiem. 

Izglītības psihologs

□ Veic nepieciešamo diagnostiku. 
□ Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). 
□ Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai. 
□ Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam. 
□ Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem. 
□ Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. 
□ Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Speciālais pedagogs

□ Izvērtē izglītojamo speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka atbilstošākos palīdzības veidus. 
□ Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā. 
□ Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā mācīšanās pamatprasmju apguvi, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. 
□ Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un palīdzības iespējām. 

Logopēds

□ Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. 
□ Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi. 
□ Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā. 
□ Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. 

Ādažu novada Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pašvaldību komisiju kompetencē ir sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem vai garīgās veselības traucējumiem no 1. līdz 6. klasei, ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 9. klasei.


Sīkāka informācija par Ādažu novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju atrodama šeit.